รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด มหาสารคาม
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองมหาสารคาม 185 30 213 115.14 0 0.00 1 0.54 1 0.54 40 21.62 15 8.11 156 84.32 211 114.05
แกดำ 88 0 88 100.00 0 0.00 0 0.00 1 1.14 11 12.50 8 9.09 68 77.27 87 98.86
โกสุมพิสัย 233 0 232 99.57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 42.92 6 2.58 126 54.08 232 99.57
กันทรวิชัย 183 0 183 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 49 26.78 30 16.39 104 56.83 183 100.00
เชียงยืน 116 0 116 100.00 0 0.00 1 0.86 2 1.72 19 16.38 3 2.59 91 78.45 113 97.41
บรบือ 209 0 209 100.00 0 0.00 0 0.00 1 0.48 79 37.80 28 13.40 101 48.33 208 99.52
นาเชือก 145 0 145 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 8.28 19 13.10 114 78.62 145 100.00
พยัคฆภูมิพิสัย 227 0 227 100.00 0 0.00 1 0.44 6 2.64 90 39.65 15 6.61 115 50.66 220 96.92
วาปีปทุม 241 6 241 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 51 21.16 50 20.75 140 58.09 241 100.00
นาดูน 94 0 94 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 68 72.34 16 17.02 10 10.64 94 100.00
ยางสีสุราช 91 0 90 98.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 51 56.04 7 7.69 32 35.16 90 98.90
กุดรัง 85 0 85 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 8.24 0 0.00 78 91.76 85 100.00
ชื่นชม 47 0 47 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 29.79 2 4.26 31 65.96 47 100.00
รวม 1,944 36 1,970 101.34 0 0.00 3 0.15 11 0.57 591 30.40 199 10.24 1,166 59.98 1,956 100.62