รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองคาย
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองหนองคาย 180 14 172 95.56 2 1.11 2 1.11 12 6.67 23 12.78 30 16.67 103 57.22 156 86.67
ท่าบ่อ 91 15 91 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 91 100.00 91 100.00
โพนพิสัย 159 2 149 93.71 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 4.40 1 0.63 141 88.68 149 93.71
ศรีเชียงใหม่ 43 0 43 100.00 0 0.00 0 0.00 1 2.33 13 30.23 1 2.33 28 65.12 42 97.67
สังคม 36 3 36 100.00 0 0.00 0 0.00 4 11.11 8 22.22 1 2.78 23 63.89 32 88.89
สระใคร 41 0 40 97.56 0 0.00 2 4.88 7 17.07 2 4.88 5 12.20 24 58.54 31 75.61
เฝ้าไร่ 73 7 73 100.00 0 0.00 0 0.00 1 1.37 10 13.70 14 19.18 48 65.75 72 98.63
รัตนวาปี 62 0 62 100.00 0 0.00 0 0.00 8 12.90 20 32.26 6 9.68 28 45.16 54 87.10
โพธิ์ตาก 27 0 27 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 62.96 10 37.04 27 100.00
รวม 712 41 693 97.33 2 0.28 4 0.56 33 4.63 83 11.66 75 10.53 496 69.66 654 91.85