รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด เลย
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองเลย 155 20 135 87.10 0 0.00 2 1.29 21 13.55 52 33.55 10 6.45 50 32.26 112 72.26
นาด้วง 41 0 41 100.00 0 0.00 1 2.44 17 41.46 14 34.15 0 0.00 9 21.95 23 56.10
เชียงคาน 82 0 82 100.00 0 0.00 0 0.00 2 2.44 31 37.80 7 8.54 42 51.22 80 97.56
ปากชม 50 0 50 100.00 0 0.00 1 2.00 2 4.00 20 40.00 1 2.00 26 52.00 47 94.00
ด่านซ้าย 99 0 99 100.00 0 0.00 0 0.00 16 16.16 34 34.34 3 3.03 46 46.46 83 83.84
นาแห้ว 34 0 34 100.00 0 0.00 0 0.00 12 35.29 20 58.82 2 5.88 0 0.00 22 64.71
ภูเรือ 47 0 47 100.00 0 0.00 1 2.13 7 14.89 28 59.57 0 0.00 11 23.40 39 82.98
ท่าลี่ 41 6 41 100.00 0 0.00 0 0.00 1 2.44 19 46.34 3 7.32 18 43.90 40 97.56
วังสะพุง 144 0 144 100.00 0 0.00 2 1.39 6 4.17 28 19.44 2 1.39 106 73.61 136 94.44
ภูกระดึง 54 0 54 100.00 1 1.85 1 1.85 0 0.00 19 35.19 2 3.70 31 57.41 52 96.30
ภูหลวง 46 0 46 100.00 0 0.00 0 0.00 1 2.17 24 52.17 0 0.00 21 45.65 45 97.83
ผาขาว 64 0 64 100.00 0 0.00 0 0.00 1 1.56 22 34.38 4 6.25 37 57.81 63 98.44
เอราวัณ 47 0 47 100.00 0 0.00 0 0.00 3 6.38 7 14.89 0 0.00 37 78.72 44 93.62
หนองหิน 34 0 34 100.00 0 0.00 1 2.94 13 38.24 17 50.00 0 0.00 3 8.82 20 58.82
รวม 938 26 918 97.87 1 0.11 9 0.96 102 10.87 335 35.71 34 3.62 437 46.59 806 85.93