รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด อุดรธานี
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองอุดรธานี 252 80 249 98.81 0 0.00 1 0.40 6 2.38 89 35.32 45 17.86 108 42.86 242 96.03
กุดจับ 90 0 90 100.00 0 0.00 1 1.11 2 2.22 36 40.00 6 6.67 45 50.00 87 96.67
หนองวัวซอ 78 0 78 100.00 0 0.00 0 0.00 13 16.67 20 25.64 1 1.28 44 56.41 65 83.33
กุมภวาปี 176 0 175 99.43 0 0.00 0 0.00 0 0.00 76 43.18 1 0.57 98 55.68 175 99.43
โนนสะอาด 66 0 66 100.00 0 0.00 0 0.00 3 4.55 41 62.12 1 1.52 21 31.82 63 95.45
หนองหาน 163 0 161 98.77 0 0.00 0 0.00 2 1.23 69 42.33 30 18.40 60 36.81 159 97.55
ทุ่งฝน 37 0 37 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 37 100.00 0 0.00 37 100.00
ไชยวาน 51 0 51 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 13.73 44 86.27 51 100.00
ศรีธาตุ 86 0 86 100.00 0 0.00 1 1.16 14 16.28 36 41.86 10 11.63 25 29.07 71 82.56
วังสามหมอ 72 0 72 100.00 0 0.00 1 1.39 16 22.22 39 54.17 7 9.72 9 12.50 55 76.39
บ้านดุง 159 31 159 100.00 0 0.00 0 0.00 17 10.69 102 64.15 10 6.29 30 18.87 142 89.31
บ้านผือ 164 0 160 97.56 0 0.00 1 0.61 19 11.59 66 40.24 4 2.44 70 42.68 140 85.37
น้ำโสม 85 0 84 98.82 0 0.00 2 2.35 10 11.76 53 62.35 8 9.41 11 12.94 72 84.71
เพ็ญ 165 4 163 98.79 0 0.00 0 0.00 2 1.21 35 21.21 12 7.27 114 69.09 161 97.58
สร้างคอม 53 0 53 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 26.42 0 0.00 39 73.58 53 100.00
หนองแสง 38 0 38 100.00 0 0.00 0 0.00 10 26.32 7 18.42 0 0.00 21 55.26 28 73.68
นายูง 42 0 42 100.00 0 0.00 0 0.00 2 4.76 16 38.10 1 2.38 23 54.76 40 95.24
พิบูลย์รักษ์ 37 0 37 100.00 0 0.00 0 0.00 11 29.73 13 35.14 2 5.41 11 29.73 26 70.27
กู่แก้ว 37 0 37 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 40.54 9 24.32 13 35.14 37 100.00
ประจักษ์ศิลปาคม 41 0 41 100.00 0 0.00 2 4.88 1 2.44 26 63.41 3 7.32 9 21.95 38 92.68
รวม 1,892 115 1,879 99.31 0 0.00 9 0.48 128 6.77 753 39.80 194 10.25 795 42.02 1,742 92.07