รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ขอนแก่น
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองขอนแก่น 311 58 309 99.36 0 0.00 2 0.64 4 1.29 112 36.01 37 11.90 154 49.52 303 97.43
บ้านฝาง 75 0 75 100.00 0 0.00 0 0.00 3 4.00 10 13.33 31 41.33 31 41.33 72 96.00
พระยืน 53 0 53 100.00 0 0.00 0 0.00 1 1.89 6 11.32 9 16.98 37 69.81 52 98.11
หนองเรือ 149 0 149 100.00 0 0.00 1 0.67 6 4.03 56 37.58 26 17.45 60 40.27 142 95.30
ชุมแพ 135 25 136 100.74 0 0.00 6 4.44 14 10.37 42 31.11 17 12.59 57 42.22 116 85.93
สีชมพู 115 9 115 100.00 0 0.00 0 0.00 21 18.26 15 13.04 3 2.61 76 66.09 94 81.74
น้ำพอง 168 0 168 100.00 0 0.00 2 1.19 3 1.79 51 30.36 12 7.14 100 59.52 163 97.02
อุบลรัตน์ 71 0 71 100.00 0 0.00 0 0.00 5 7.04 15 21.13 0 0.00 51 71.83 66 92.96
กระนวน 99 24 94 94.95 0 0.00 1 1.01 5 5.05 24 24.24 26 26.26 38 38.38 88 88.89
บ้านไผ่ 115 26 107 93.04 0 0.00 0 0.00 10 8.70 21 18.26 1 0.87 75 65.22 97 84.35
เปือยน้อย 32 0 32 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 32 100.00 32 100.00
พล 132 14 131 99.24 0 0.00 0 0.00 1 0.76 75 56.82 19 14.39 36 27.27 130 98.48
แวงใหญ่ 52 11 52 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 7.69 0 0.00 48 92.31 52 100.00
แวงน้อย 74 0 74 100.00 0 0.00 0 0.00 1 1.35 15 20.27 22 29.73 36 48.65 73 98.65
หนองสองห้อง 137 7 137 100.00 0 0.00 0 0.00 1 0.73 59 43.07 17 12.41 60 43.80 136 99.27
ภูเวียง 114 6 114 100.00 0 0.00 7 6.14 8 7.02 44 38.60 3 2.63 52 45.61 99 86.84
มัญจาคีรี 118 0 118 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 14.41 9 7.63 92 77.97 118 100.00
ชนบท 80 0 80 100.00 0 0.00 0 0.00 2 2.50 7 8.75 12 15.00 59 73.75 78 97.50
เขาสวนกวาง 56 0 56 100.00 0 0.00 1 1.79 1 1.79 1 1.79 2 3.57 51 91.07 54 96.43
ภูผาม่าน 42 0 42 100.00 0 0.00 0 0.00 5 11.90 13 30.95 5 11.90 19 45.24 37 88.10
ซำสูง 35 0 35 100.00 0 0.00 0 0.00 1 2.86 11 31.43 0 0.00 23 65.71 34 97.14
โคกโพธิ์ไชย 40 0 40 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 40 100.00 40 100.00
หนองนาคำ 35 0 35 100.00 0 0.00 0 0.00 4 11.43 19 54.29 3 8.57 9 25.71 31 88.57
บ้านแฮด 46 0 46 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 46 100.00 46 100.00
โนนศิลา 46 19 46 100.00 0 0.00 1 2.17 2 4.35 8 17.39 0 0.00 35 76.09 43 93.48
เวียงเก่า 36 0 36 100.00 0 0.00 0 0.00 3 8.33 1 2.78 0 0.00 32 88.89 33 91.67
รวม 2,366 199 2,351 99.37 0 0.00 21 0.89 101 4.27 626 26.46 254 10.74 1,349 57.02 2,229 94.21