รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด หนองบัวลำภู
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองหนองบัวลำภู 183 0 172 93.99 0 0.00 1 0.55 21 11.48 28 15.30 19 10.38 103 56.28 150 81.97
นากลาง 127 0 127 100.00 0 0.00 2 1.57 4 3.15 49 38.58 15 11.81 57 44.88 121 95.28
โนนสัง 107 0 107 100.00 0 0.00 2 1.87 1 0.93 20 18.69 4 3.74 80 74.77 104 97.20
ศรีบุญเรือง 158 0 158 100.00 0 0.00 3 1.90 1 0.63 58 36.71 6 3.80 90 56.96 154 97.47
สุวรรณคูหา 91 0 91 100.00 1 1.10 3 3.30 6 6.59 8 8.79 4 4.40 69 75.82 81 89.01
นาวัง 51 0 46 90.20 0 0.00 0 0.00 3 5.88 16 31.37 1 1.96 26 50.98 43 84.31
รวม 717 0 701 97.77 1 0.14 11 1.53 36 5.02 179 24.97 49 6.83 425 59.27 653 91.07