รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บึงกาฬ
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองบึงกาฬ 131 1 34 25.95 1 0.76 9 6.87 4 3.05 4 3.05 0 0.00 16 12.21 20 15.27
พรเจริญ 58 11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
โซ่พิสัย 95 0 19 20.00 0 0.00 0 0.00 12 12.63 4 4.21 0 0.00 3 3.16 7 7.37
เซกา 136 8 53 38.97 1 0.74 5 3.68 9 6.62 13 9.56 0 0.00 25 18.38 38 27.94
ปากคาด 64 0 34 53.13 0 0.00 0 0.00 3 4.69 13 20.31 0 0.00 18 28.13 31 48.44
บึงโขงหลง 57 0 4 7.02 0 0.00 0 0.00 1 1.75 2 3.51 0 0.00 1 1.75 3 5.26
ศรีวิไล 51 0 7 13.73 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 5.88 1 1.96 3 5.88 7 13.73
บุ่งคล้า 25 0 25 100.00 0 0.00 0 0.00 6 24.00 6 24.00 1 4.00 12 48.00 19 76.00
รวม 617 20 176 28.53 2 0.32 14 2.27 35 5.67 45 7.29 2 0.32 78 12.64 125 20.26