รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด อำนาจเจริญ
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองอำนาจเจริญ 191 30 194 101.57 0 0.00 2 1.05 39 20.42 56 29.32 5 2.62 92 48.17 153 80.10
ชานุมาน 62 0 62 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 25 40.32 3 4.84 34 54.84 62 100.00
ปทุมราชวงศา 73 0 73 100.00 0 0.00 0 0.00 11 15.07 27 36.99 10 13.70 25 34.25 62 84.93
พนา 56 0 56 100.00 0 0.00 3 5.36 4 7.14 18 32.14 7 12.50 24 42.86 49 87.50
เสนางคนิคม 58 0 58 100.00 0 0.00 0 0.00 9 15.52 17 29.31 3 5.17 29 50.00 49 84.48
หัวตะพาน 85 0 85 100.00 0 0.00 0 0.00 8 9.41 46 54.12 1 1.18 30 35.29 77 90.59
ลืออำนาจ 79 0 79 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 20.25 6 7.59 57 72.15 79 100.00
รวม 604 30 607 100.50 0 0.00 5 0.83 71 11.75 205 33.94 35 5.79 291 48.18 531 87.91