รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ชัยภูมิ
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองชัยภูมิ 250 0 249 99.60 0 0.00 6 2.40 31 12.40 91 36.40 30 12.00 91 36.40 212 84.80
บ้านเขว้า 88 0 88 100.00 0 0.00 0 0.00 23 26.14 33 37.50 0 0.00 32 36.36 65 73.86
คอนสวรรค์ 103 0 103 100.00 0 0.00 0 0.00 1 0.97 2 1.94 40 38.83 60 58.25 102 99.03
เกษตรสมบูรณ์ 144 0 144 100.00 0 0.00 0 0.00 17 11.81 42 29.17 15 10.42 70 48.61 127 88.19
หนองบัวแดง 130 0 120 92.31 1 0.77 2 1.54 1 0.77 80 61.54 13 10.00 23 17.69 116 89.23
จัตุรัส 119 0 119 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 64 53.78 20 16.81 35 29.41 119 100.00
บำเหน็จณรงค์ 95 0 95 100.00 0 0.00 0 0.00 29 30.53 42 44.21 6 6.32 18 18.95 66 69.47
หนองบัวระเหว 58 0 58 100.00 0 0.00 0 0.00 7 12.07 5 8.62 1 1.72 45 77.59 51 87.93
เทพสถิต 92 0 92 100.00 0 0.00 1 1.09 36 39.13 23 25.00 15 16.30 17 18.48 55 59.78
ภูเขียว 154 0 155 100.65 0 0.00 1 0.65 10 6.49 106 68.83 11 7.14 27 17.53 144 93.51
บ้านแท่น 66 0 66 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 24.24 5 7.58 45 68.18 66 100.00
แก้งคร้อ 126 8 126 100.00 0 0.00 1 0.79 7 5.56 99 78.57 7 5.56 12 9.52 118 93.65
คอนสาร 85 0 85 100.00 0 0.00 0 0.00 8 9.41 30 35.29 6 7.06 41 48.24 77 90.59
ภักดีชุมพล 47 0 47 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 47 100.00 0 0.00 0 0.00 47 100.00
เนินสง่า 48 0 48 100.00 0 0.00 0 0.00 3 6.25 19 39.58 11 22.92 15 31.25 45 93.75
ซับใหญ่ 37 0 37 100.00 0 0.00 0 0.00 4 10.81 23 62.16 3 8.11 7 18.92 33 89.19
รวม 1,642 8 1,632 99.39 1 0.06 11 0.67 177 10.78 722 43.97 183 11.14 538 32.76 1,443 87.88