รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ยโสธร
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองยโสธร 190 23 190 100.00 0 0.00 3 1.58 45 23.68 41 21.58 6 3.16 95 50.00 142 74.74
ทรายมูล 54 0 54 100.00 0 0.00 1 1.85 8 14.81 24 44.44 12 22.22 9 16.67 45 83.33
กุดชุม 128 0 128 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 102 79.69 20 15.63 6 4.69 128 100.00
คำเขื่อนแก้ว 115 0 115 100.00 0 0.00 1 0.87 29 25.22 47 40.87 13 11.30 25 21.74 85 73.91
ป่าติ้ว 57 0 57 100.00 0 0.00 2 3.51 9 15.79 8 14.04 3 5.26 35 61.40 46 80.70
มหาชนะชัย 103 0 98 95.15 1 0.97 3 2.91 41 39.81 33 32.04 5 4.85 15 14.56 53 51.46
ค้อวัง 45 0 45 100.00 0 0.00 0 0.00 4 8.89 22 48.89 1 2.22 18 40.00 41 91.11
เลิงนกทา 145 0 131 90.34 1 0.69 0 0.00 9 6.21 54 37.24 22 15.17 45 31.03 121 83.45
ไทยเจริญ 48 0 48 100.00 0 0.00 3 6.25 6 12.50 27 56.25 2 4.17 10 20.83 39 81.25
รวม 885 23 866 97.85 2 0.23 13 1.47 151 17.06 358 40.45 84 9.49 258 29.15 700 79.10