รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด อุบลราชธานี
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองอุบลราชธานี 157 71 155 98.73 0 0.00 0 0.00 0 0.00 39 24.84 23 14.65 93 59.24 155 98.73
ศรีเมืองใหม่ 121 0 121 100.00 0 0.00 5 4.13 5 4.13 24 19.83 15 12.40 72 59.50 111 91.74
โขงเจียม 54 0 52 96.30 0 0.00 0 0.00 2 3.70 25 46.30 7 12.96 18 33.33 50 92.59
เขื่องใน 183 0 182 99.45 0 0.00 0 0.00 10 5.46 79 43.17 35 19.13 58 31.69 172 93.99
เขมราฐ 123 0 123 100.00 0 0.00 2 1.63 0 0.00 17 13.82 13 10.57 91 73.98 121 98.37
เดชอุดม 238 5 238 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 87 36.55 49 20.59 102 42.86 238 100.00
นาจะหลวย 76 0 75 98.68 0 0.00 1 1.32 3 3.95 43 56.58 10 13.16 18 23.68 71 93.42
น้ำยืน 102 0 101 99.02 0 0.00 0 0.00 3 2.94 5 4.90 4 3.92 89 87.25 98 96.08
บุณฑริก 127 0 126 99.21 0 0.00 0 0.00 13 10.24 81 63.78 9 7.09 23 18.11 113 88.98
ตระการพืชผล 234 0 234 100.00 0 0.00 0 0.00 1 0.43 53 22.65 30 12.82 150 64.10 233 99.57
กุดข้าวปุ้น 75 0 75 100.00 0 0.00 0 0.00 2 2.67 4 5.33 12 16.00 57 76.00 73 97.33
ม่วงสามสิบ 158 7 158 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 76 48.10 54 34.18 28 17.72 158 100.00
วารินชำราบ 192 28 192 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 43 22.40 15 7.81 134 69.79 192 100.00
พิบูลมังสาหาร 180 17 180 100.00 0 0.00 0 0.00 7 3.89 71 39.44 23 12.78 79 43.89 173 96.11
ตาลสุม 59 0 59 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 36 61.02 10 16.95 13 22.03 59 100.00
โพธิ์ไทร 71 0 71 100.00 0 0.00 0 0.00 5 7.04 66 92.96 0 0.00 0 0.00 66 92.96
สำโรง 108 0 108 100.00 0 0.00 0 0.00 3 2.78 87 80.56 9 8.33 9 8.33 105 97.22
ดอนมดแดง 47 0 47 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 51.06 23 48.94 47 100.00
สิรินธร 76 0 76 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.32 75 98.68 76 100.00
ทุ่งศรีอุดม 52 0 52 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 42 80.77 0 0.00 10 19.23 52 100.00
นาเยีย 35 0 35 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 5.71 33 94.29 35 100.00
นาตาล 64 0 64 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.56 63 98.44 64 100.00
เหล่าเสือโก้ก 55 0 55 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 5.45 2 3.64 50 90.91 55 100.00
สว่างวีระวงศ์ 59 0 57 96.61 0 0.00 0 0.00 0 0.00 40 67.80 1 1.69 16 27.12 57 96.61
น้ำขุ่น 55 0 55 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 41 74.55 11 20.00 3 5.45 55 100.00
รวม 2,701 128 2,691 99.63 0 0.00 8 0.30 54 2.00 962 35.62 360 13.33 1,307 48.39 2,629 97.33