รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ศรีสะเกษ
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองศรีสะเกษ 165 0 166 100.61 1 0.61 5 3.03 19 11.52 43 26.06 11 6.67 87 52.73 141 85.45
ยางชุมน้อย 80 1 79 98.75 0 0.00 3 3.75 3 3.75 34 42.50 10 12.50 29 36.25 73 91.25
กันทรารมย์ 175 0 175 100.00 0 0.00 0 0.00 4 2.29 87 49.71 24 13.71 60 34.29 171 97.71
กันทรลักษ์ 279 0 279 100.00 0 0.00 8 2.87 51 18.28 84 30.11 53 19.00 83 29.75 220 78.85
ขุขันธ์ 276 11 276 100.00 4 1.45 1 0.36 13 4.71 102 36.96 7 2.54 149 53.99 258 93.48
ไพรบึง 80 1 80 100.00 0 0.00 2 2.50 19 23.75 19 23.75 0 0.00 40 50.00 59 73.75
ปรางค์กู่ 141 0 141 100.00 0 0.00 0 0.00 10 7.09 72 51.06 20 14.18 39 27.66 131 92.91
ขุนหาญ 145 5 145 100.00 0 0.00 2 1.38 36 24.83 33 22.76 13 8.97 61 42.07 107 73.79
ราษีไศล 190 12 189 99.47 0 0.00 1 0.53 23 12.11 14 7.37 19 10.00 132 69.47 165 86.84
อุทุมพรพิสัย 232 8 232 100.00 0 0.00 1 0.43 16 6.90 157 67.67 6 2.59 52 22.41 215 92.67
บึงบูรพ์ 25 0 25 100.00 0 0.00 0 0.00 4 16.00 1 4.00 1 4.00 19 76.00 21 84.00
ห้วยทับทัน 81 0 81 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 40 49.38 1 1.23 40 49.38 81 100.00
โนนคูณ 80 2 80 100.00 0 0.00 1 1.25 9 11.25 36 45.00 1 1.25 33 41.25 70 87.50
ศรีรัตนะ 90 0 90 100.00 0 0.00 1 1.11 4 4.44 5 5.56 0 0.00 80 88.89 85 94.44
น้ำเกลี้ยง 75 0 75 100.00 0 0.00 1 1.33 3 4.00 20 26.67 1 1.33 50 66.67 71 94.67
วังหิน 126 0 126 100.00 0 0.00 3 2.38 6 4.76 24 19.05 11 8.73 82 65.08 117 92.86
ภูสิงห์ 86 0 86 100.00 0 0.00 2 2.33 9 10.47 40 46.51 13 15.12 22 25.58 75 87.21
เมืองจันทร์ 52 0 52 100.00 0 0.00 3 5.77 0 0.00 32 61.54 4 7.69 13 25.00 49 94.23
เบญจลักษ์ 67 0 67 100.00 0 0.00 1 1.49 1 1.49 52 77.61 4 5.97 9 13.43 65 97.01
พยุห์ 66 7 66 100.00 0 0.00 0 0.00 12 18.18 22 33.33 0 0.00 32 48.48 54 81.82
โพธิ์ศรีสุวรรณ 80 0 80 100.00 0 0.00 3 3.75 16 20.00 17 21.25 5 6.25 39 48.75 61 76.25
ศิลาลาด 44 0 44 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 6.82 4 9.09 37 84.09 44 100.00
รวม 2,635 47 2,634 99.96 5 0.19 38 1.44 258 9.79 937 35.56 208 7.89 1,188 45.09 2,333 88.54