รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สุรินทร์
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองสุรินทร์ 301 32 290 96.35 0 0.00 3 1.00 21 6.98 146 48.50 74 24.58 46 15.28 266 88.37
ชุมพลบุรี 123 6 122 99.19 0 0.00 1 0.81 30 24.39 64 52.03 9 7.32 18 14.63 91 73.98
ท่าตูม 165 12 165 100.00 0 0.00 4 2.42 12 7.27 48 29.09 13 7.88 88 53.33 149 90.30
จอมพระ 104 11 105 100.96 0 0.00 0 0.00 2 1.92 11 10.58 3 2.88 89 85.58 103 99.04
ปราสาท 234 17 231 98.72 2 0.85 1 0.43 8 3.42 63 26.92 46 19.66 111 47.44 220 94.02
กาบเชิง 86 0 80 93.02 1 1.16 0 0.00 12 13.95 43 50.00 4 4.65 20 23.26 67 77.91
รัตนบุรี 162 0 162 100.00 0 0.00 0 0.00 2 1.23 23 14.20 21 12.96 116 71.60 160 98.77
สนม 78 6 73 93.59 0 0.00 0 0.00 4 5.13 55 70.51 4 5.13 10 12.82 69 88.46
ศีขรภูมิ 228 8 228 100.00 0 0.00 0 0.00 13 5.70 91 39.91 54 23.68 70 30.70 215 94.30
สังขะ 186 21 186 100.00 1 0.54 5 2.69 14 7.53 94 50.54 6 3.23 66 35.48 166 89.25
ลำดวน 51 0 51 100.00 0 0.00 0 0.00 1 1.96 45 88.24 1 1.96 4 7.84 50 98.04
สำโรงทาบ 100 0 100 100.00 0 0.00 0 0.00 1 1.00 39 39.00 13 13.00 47 47.00 99 99.00
บัวเชด 68 0 68 100.00 0 0.00 2 2.94 13 19.12 50 73.53 0 0.00 3 4.41 53 77.94
พนมดงรัก 55 0 55 100.00 0 0.00 1 1.82 3 5.45 12 21.82 2 3.64 37 67.27 51 92.73
ศรีณรงค์ 62 0 62 100.00 0 0.00 0 0.00 4 6.45 5 8.06 0 0.00 53 85.48 58 93.55
เขวาสินรินทร์ 55 0 55 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 18.18 8 14.55 37 67.27 55 100.00
โนนนารายณ์ 68 0 67 98.53 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 20.59 53 77.94 67 98.53
รวม 2,126 113 2,100 98.78 4 0.19 17 0.80 140 6.59 799 37.58 272 12.79 868 40.83 1,939 91.20