รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด บุรีรัมย์
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองบุรีรัมย์ 323 18 323 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 216 66.87 107 33.13 323 100.00
คูเมือง 106 0 106 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 14.15 91 85.85 106 100.00
กระสัง 168 0 168 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 5.36 159 94.64 168 100.00
นางรอง 188 20 187 99.47 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 12.23 164 87.23 187 99.47
หนองกี่ 108 0 108 100.00 0 0.00 0 0.00 1 0.93 36 33.33 34 31.48 37 34.26 107 99.07
ละหานทราย 84 0 84 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 19.05 29 34.52 39 46.43 84 100.00
ประโคนชัย 182 0 182 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 128 70.33 54 29.67 182 100.00
บ้านกรวด 117 0 115 98.29 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 7.69 11 9.40 95 81.20 115 98.29
พุทไธสง 97 0 97 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 30 30.93 13 13.40 54 55.67 97 100.00
ลำปลายมาศ 216 0 216 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 5.09 7 3.24 198 91.67 216 100.00
สตึก 179 0 179 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 54 30.17 25 13.97 100 55.87 179 100.00
ปะคำ 77 0 77 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 77 100.00 77 100.00
นาโพธิ์ 65 0 65 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 36 55.38 1 1.54 28 43.08 65 100.00
หนองหงส์ 100 0 100 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 40 40.00 60 60.00 100 100.00
พลับพลาชัย 67 0 67 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 14.93 10 14.93 47 70.15 67 100.00
ห้วยราช 80 0 80 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.25 79 98.75 80 100.00
โนนสุวรรณ 56 0 56 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.79 53 94.64 2 3.57 56 100.00
ชำนิ 63 0 63 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 63 100.00 63 100.00
บ้านใหม่ไชยพจน์ 55 0 55 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 55 100.00 55 100.00
โนนดินแดง 37 0 37 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 48.65 3 8.11 16 43.24 37 100.00
บ้านด่าน 59 0 59 100.00 0 0.00 2 3.39 4 6.78 7 11.86 2 3.39 44 74.58 53 89.83
แคนดง 54 0 54 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.85 23 42.59 30 55.56 54 100.00
เฉลิมพระเกียรติ 67 0 67 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 4.48 3 4.48 61 91.04 67 100.00
รวม 2,548 38 2,545 99.88 0 0.00 2 0.08 5 0.20 232 9.11 646 25.35 1,660 65.15 2,538 99.61