รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สระแก้ว
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองสระแก้ว 123 16 115 93.50 0 0.00 4 3.25 1 0.81 20 16.26 18 14.63 72 58.54 110 89.43
คลองหาด 71 0 71 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 66 92.96 4 5.63 1 1.41 71 100.00
ตาพระยา 64 0 64 100.00 0 0.00 1 1.56 0 0.00 31 48.44 8 12.50 24 37.50 63 98.44
วังน้ำเย็น 84 10 84 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 66 78.57 11 13.10 7 8.33 84 100.00
วัฒนานคร 115 0 115 100.00 0 0.00 1 0.87 16 13.91 75 65.22 12 10.43 11 9.57 98 85.22
อรัญประเทศ 114 18 114 100.00 0 0.00 2 1.75 1 0.88 52 45.61 42 36.84 17 14.91 111 97.37
เขาฉกรรจ์ 71 0 71 100.00 0 0.00 0 0.00 4 5.63 38 53.52 3 4.23 26 36.62 67 94.37
โคกสูง 41 0 41 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 35 85.37 0 0.00 6 14.63 41 100.00
วังสมบูรณ์ 48 0 48 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 4.17 7 14.58 39 81.25 48 100.00
รวม 731 44 723 98.91 0 0.00 8 1.09 22 3.01 385 52.67 105 14.36 203 27.77 693 94.80