รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด นครนายก
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองนครนายก 126 26 113 89.68 2 1.59 2 1.59 48 38.10 27 21.43 15 11.90 19 15.08 61 48.41
ปากพลี 51 8 51 100.00 0 0.00 0 0.00 7 13.73 26 50.98 13 25.49 5 9.80 44 86.27
บ้านนา 116 0 116 100.00 0 0.00 3 2.59 27 23.28 42 36.21 12 10.34 32 27.59 86 74.14
องครักษ์ 116 1 104 89.66 0 0.00 11 9.48 48 41.38 29 25.00 9 7.76 7 6.03 45 38.79
รวม 409 35 384 93.89 2 0.49 16 3.91 130 31.78 124 30.32 49 11.98 63 15.40 236 57.70