รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ปราจีนบุรี
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองปราจีนบุรี 160 4 144 90.00 0 0.00 0 0.00 23 14.38 64 40.00 10 6.25 47 29.38 121 75.63
กบินทร์บุรี 193 19 185 95.85 0 0.00 2 1.04 23 11.92 91 47.15 13 6.74 56 29.02 160 82.90
นาดี 63 0 63 100.00 0 0.00 3 4.76 4 6.35 35 55.56 0 0.00 21 33.33 56 88.89
บ้านสร้าง 89 0 88 98.88 0 0.00 2 2.25 22 24.72 46 51.69 1 1.12 17 19.10 64 71.91
ประจันตคาม 106 0 103 97.17 0 0.00 0 0.00 20 18.87 23 21.70 19 17.92 41 38.68 83 78.30
ศรีมหาโพธิ 90 0 90 100.00 0 0.00 9 10.00 13 14.44 53 58.89 7 7.78 8 8.89 68 75.56
ศรีมโหสถ 24 1 23 95.83 0 0.00 5 20.83 0 0.00 11 45.83 5 20.83 2 8.33 18 75.00
รวม 725 24 696 96.00 0 0.00 21 2.90 105 14.48 323 44.55 55 7.59 192 26.48 570 78.62