รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองฉะเชิงเทรา 193 22 192 99.48 0 0.00 2 1.04 4 2.07 166 86.01 2 1.04 18 9.33 186 96.37
บางคล้า 56 10 56 100.00 0 0.00 3 5.36 0 0.00 35 62.50 0 0.00 18 32.14 53 94.64
บางน้ำเปรี้ยว 148 0 148 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 112 75.68 2 1.35 34 22.97 148 100.00
บางปะกง 108 0 108 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 36 33.33 32 29.63 40 37.04 108 100.00
บ้านโพธิ์ 73 0 73 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 67 91.78 2 2.74 4 5.48 73 100.00
พนมสารคาม 85 11 87 102.35 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 18.82 43 50.59 28 32.94 87 102.35
ราชสาส์น 31 0 31 100.00 0 0.00 0 0.00 5 16.13 22 70.97 4 12.90 0 0.00 26 83.87
สนามชัยเขต 70 0 70 100.00 0 0.00 0 0.00 1 1.43 65 92.86 3 4.29 1 1.43 69 98.57
แปลงยาว 48 9 48 100.00 0 0.00 1 2.08 2 4.17 8 16.67 23 47.92 14 29.17 45 93.75
ท่าตะเกียบ 47 0 47 100.00 0 0.00 4 8.51 6 12.77 32 68.09 2 4.26 3 6.38 37 78.72
คลองเขื่อน 32 0 32 100.00 0 0.00 0 0.00 1 3.13 20 62.50 6 18.75 5 15.63 31 96.88
รวม 891 52 892 100.11 0 0.00 10 1.12 19 2.13 579 64.98 119 13.36 165 18.52 863 96.86