รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด จันทบุรี
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองจันทบุรี 98 15 109 111.22 0 0.00 0 0.00 2 2.04 64 65.31 43 43.88 0 0.00 107 109.18
ขลุง 90 11 90 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 25 27.78 62 68.89 3 3.33 90 100.00
ท่าใหม่ 124 8 124 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 67 54.03 31 25.00 26 20.97 124 100.00
โป่งน้ำร้อน 47 0 47 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29 61.70 9 19.15 9 19.15 47 100.00
มะขาม 59 0 59 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 47 79.66 5 8.47 7 11.86 59 100.00
แหลมสิงห์ 65 0 65 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 33 50.77 14 21.54 18 27.69 65 100.00
สอยดาว 70 0 70 100.00 0 0.00 0 0.00 7 10.00 25 35.71 17 24.29 21 30.00 63 90.00
แก่งหางแมว 66 0 66 100.00 0 0.00 0 0.00 7 10.61 48 72.73 10 15.15 1 1.52 59 89.39
นายายอาม 67 0 67 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 32.84 25 37.31 20 29.85 67 100.00
เขาคิชฌกูฏ 45 0 45 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 17.78 23 51.11 14 31.11 45 100.00
รวม 731 34 742 101.50 0 0.00 0 0.00 16 2.19 368 50.34 239 32.69 119 16.28 726 99.32