รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ระยอง
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองระยอง 86 62 84 97.67 0 0.00 4 4.65 0 0.00 41 47.67 5 5.81 34 39.53 80 93.02
บ้านฉาง 22 26 20 90.91 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 63.64 6 27.27 0 0.00 20 90.91
แกลง 147 0 147 100.00 0 0.00 0 0.00 28 19.05 91 61.90 11 7.48 17 11.56 119 80.95
วังจันทร์ 29 5 8 27.59 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 27.59 0 0.00 0 0.00 8 27.59
บ้านค่าย 66 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ปลวกแดง 34 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เขาชะเมา 29 0 29 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 48.28 8 27.59 7 24.14 29 100.00
นิคมพัฒนา 30 2 11 36.67 0 0.00 0 0.00 1 3.33 3 10.00 0 0.00 7 23.33 10 33.33
รวม 443 103 299 67.49 0 0.00 4 0.90 29 6.55 171 38.60 30 6.77 65 14.67 266 60.05