รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ชลบุรี
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองชลบุรี 130 25 122 93.85 2 1.54 0 0.00 8 6.15 90 69.23 9 6.92 13 10.00 112 86.15
บ้านบึง 52 0 51 98.08 0 0.00 0 0.00 0 0.00 38 73.08 1 1.92 12 23.08 51 98.08
หนองใหญ่ 24 0 24 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 70.83 0 0.00 7 29.17 24 100.00
บางละมุง 71 0 69 97.18 0 0.00 5 7.04 6 8.45 24 33.80 22 30.99 12 16.90 58 81.69
พานทอง 76 0 76 100.00 0 0.00 0 0.00 11 14.47 23 30.26 8 10.53 34 44.74 65 85.53
พนัสนิคม 185 12 185 100.00 0 0.00 11 5.95 12 6.49 86 46.49 18 9.73 58 31.35 162 87.57
ศรีราชา 72 10 32 44.44 4 5.56 2 2.78 6 8.33 10 13.89 3 4.17 7 9.72 20 27.78
เกาะสีชัง 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 3 42.86 4 57.14 0 0.00 0 0.00 4 57.14
สัตหีบ 41 2 8 19.51 0 0.00 1 2.44 3 7.32 4 9.76 0 0.00 0 0.00 4 9.76
บ่อทอง 47 0 47 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 30 63.83 17 36.17 0 0.00 47 100.00
เกาะจันทร์ 27 0 27 100.00 0 0.00 2 7.41 1 3.70 23 85.19 1 3.70 0 0.00 24 88.89
รวม 732 49 648 88.52 6 0.82 21 2.87 50 6.83 349 47.68 79 10.79 143 19.54 571 78.01