รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สระบุรี
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองสระบุรี 76 0 76 100.00 0 0.00 1 1.32 0 0.00 9 11.84 1 1.32 65 85.53 75 98.68
แก่งคอย 117 16 117 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 66 56.41 0 0.00 51 43.59 117 100.00
หนองแค 181 14 181 100.00 0 0.00 0 0.00 54 29.83 15 8.29 1 0.55 111 61.33 127 70.17
วิหารแดง 54 0 54 100.00 0 0.00 0 0.00 1 1.85 6 11.11 7 12.96 40 74.07 53 98.15
หนองแซง 69 0 69 100.00 0 0.00 0 0.00 1 1.45 6 8.70 1 1.45 61 88.41 68 98.55
บ้านหมอ 79 16 79 100.00 0 0.00 0 0.00 8 10.13 6 7.59 0 0.00 65 82.28 71 89.87
ดอนพุด 28 0 28 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 14.29 1 3.57 23 82.14 28 100.00
หนองโดน 34 4 34 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 20.59 1 2.94 26 76.47 34 100.00
พระพุทธบาท 94 1 83 88.30 0 0.00 2 2.13 24 25.53 10 10.64 1 1.06 46 48.94 57 60.64
เสาไห้ 102 0 95 93.14 0 0.00 2 1.96 17 16.67 34 33.33 1 0.98 41 40.20 76 74.51
มวกเหล็ก 80 0 80 100.00 2 2.50 0 0.00 2 2.50 1 1.25 0 0.00 75 93.75 76 95.00
วังม่วง 31 8 31 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 6.45 29 93.55 31 100.00
เฉลิมพระเกียรติ 53 0 53 100.00 0 0.00 0 0.00 1 1.89 27 50.94 2 3.77 23 43.40 52 98.11
รวม 998 59 980 98.20 2 0.20 5 0.50 108 10.82 191 19.14 18 1.80 656 65.73 865 86.67