รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ชัยนาท
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองชัยนาท 82 18 82 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 67 81.71 11 13.41 4 4.88 82 100.00
มโนรมย์ 40 0 40 100.00 0 0.00 0 0.00 6 15.00 32 80.00 2 5.00 0 0.00 34 85.00
วัดสิงห์ 47 4 47 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 40.43 19 40.43 9 19.15 47 100.00
สรรพยา 55 0 54 98.18 1 1.82 1 1.82 8 14.55 28 50.91 13 23.64 3 5.45 44 80.00
สรรคบุรี 92 5 92 100.00 0 0.00 0 0.00 3 3.26 68 73.91 3 3.26 18 19.57 89 96.74
หันคา 100 9 99 99.00 0 0.00 0 0.00 31 31.00 50 50.00 10 10.00 8 8.00 68 68.00
หนองมะโมง 41 0 41 100.00 0 0.00 2 4.88 15 36.59 12 29.27 6 14.63 6 14.63 24 58.54
เนินขาม 48 0 48 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 48 100.00 0 0.00 0 0.00 48 100.00
รวม 505 36 503 99.60 1 0.20 3 0.59 63 12.48 324 64.16 64 12.67 48 9.50 436 86.34