รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ลพบุรี
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองลพบุรี 224 61 215 95.98 0 0.00 1 0.45 21 9.38 116 51.79 58 25.89 19 8.48 193 86.16
พัฒนานิคม 89 0 86 96.63 0 0.00 0 0.00 16 17.98 62 69.66 7 7.87 1 1.12 70 78.65
โคกสำโรง 131 0 135 103.05 0 0.00 1 0.76 25 19.08 54 41.22 1 0.76 54 41.22 109 83.21
ชัยบาดาล 136 0 127 93.38 0 0.00 3 2.21 31 22.79 52 38.24 18 13.24 23 16.91 93 68.38
ท่าวุ้ง 128 0 128 100.00 0 0.00 18 14.06 33 25.78 50 39.06 26 20.31 1 0.78 77 60.16
บ้านหมี่ 157 7 157 100.00 0 0.00 4 2.55 39 24.84 75 47.77 4 2.55 35 22.29 114 72.61
ท่าหลวง 45 0 42 93.33 5 11.11 0 0.00 10 22.22 15 33.33 9 20.00 3 6.67 27 60.00
สระโบสถ์ 46 0 46 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29 63.04 4 8.70 13 28.26 46 100.00
โคกเจริญ 53 0 53 100.00 0 0.00 1 1.89 7 13.21 25 47.17 9 16.98 11 20.75 45 84.91
ลำสนธิ 49 0 49 100.00 8 16.33 3 6.12 7 14.29 16 32.65 3 6.12 12 24.49 31 63.27
หนองม่วง 66 0 12 18.18 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 16.67 0 0.00 1 1.52 12 18.18
รวม 1,124 68 1,050 93.42 13 1.16 31 2.76 189 16.81 505 44.93 139 12.37 173 15.39 817 72.69