รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
พระนครศรีอยุธยา 152 0 105 69.08 0 0.00 0 0.00 2 1.32 64 42.11 2 1.32 37 24.34 103 67.76
ท่าเรือ 84 7 75 89.29 0 0.00 5 5.95 30 35.71 40 47.62 0 0.00 0 0.00 40 47.62
นครหลวง 74 0 74 100.00 0 0.00 2 2.70 9 12.16 55 74.32 1 1.35 7 9.46 63 85.14
บางไทร 136 0 133 97.79 6 4.41 13 9.56 39 28.68 60 44.12 1 0.74 14 10.29 75 55.15
บางบาล 111 0 111 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 111 100.00 0 0.00 0 0.00 111 100.00
บางปะอิน 149 23 149 100.00 0 0.00 1 0.67 32 21.48 13 8.72 2 1.34 101 67.79 116 77.85
บางปะหัน 94 1 92 97.87 0 0.00 0 0.00 14 14.89 53 56.38 6 6.38 19 20.21 78 82.98
ผักไห่ 128 0 128 100.00 0 0.00 2 1.56 18 14.06 75 58.59 0 0.00 33 25.78 108 84.38
ภาชี 72 0 72 100.00 0 0.00 2 2.78 0 0.00 15 20.83 7 9.72 48 66.67 70 97.22
ลาดบัวหลวง 58 1 58 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 26 44.83 22 37.93 10 17.24 58 100.00
วังน้อย 68 26 68 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 61 89.71 7 10.29 0 0.00 68 100.00
เสนา 132 4 130 98.48 0 0.00 1 0.76 6 4.55 71 53.79 25 18.94 27 20.45 123 93.18
บางซ้าย 53 0 52 98.11 0 0.00 0 0.00 1 1.89 6 11.32 1 1.89 44 83.02 51 96.23
อุทัย 107 0 107 100.00 0 0.00 1 0.93 22 20.56 73 68.22 11 10.28 0 0.00 84 78.50
มหาราช 58 0 54 93.10 0 0.00 1 1.72 0 0.00 42 72.41 4 6.90 7 12.07 53 91.38
บ้านแพรก 27 0 27 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 27 100.00 0 0.00 0 0.00 27 100.00
รวม 1,503 62 1,435 95.48 6 0.40 28 1.86 173 11.51 792 52.69 89 5.92 347 23.09 1,228 81.70