รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ปทุมธานี
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองปทุมธานี 81 0 81 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 30 37.04 21 25.93 30 37.04 81 100.00
คลองหลวง 106 0 106 100.00 0 0.00 0 0.00 3 2.83 74 69.81 8 7.55 21 19.81 103 97.17
ธัญบุรี 28 0 28 100.00 0 0.00 0 0.00 2 7.14 12 42.86 3 10.71 11 39.29 26 92.86
หนองเสือ 69 0 69 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 55 79.71 14 20.29 0 0.00 69 100.00
ลาดหลุมแก้ว 61 0 61 100.00 0 0.00 1 1.64 1 1.64 46 75.41 4 6.56 9 14.75 59 96.72
ลำลูกกา 115 4 112 97.39 0 0.00 0 0.00 0 0.00 104 90.43 6 5.22 2 1.74 112 97.39
สามโคก 58 0 58 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 46 79.31 11 18.97 1 1.72 58 100.00
รวม 518 4 515 99.42 0 0.00 1 0.19 6 1.16 367 70.85 67 12.93 74 14.29 508 98.07