รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด นนทบุรี
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองนนทบุรี 77 125 26 33.77 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 25.97 4 5.19 2 2.60 26 33.77
บางกรวย 60 73 54 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 38 63.33 1 1.67 15 25.00 54 90.00
บางใหญ่ 69 23 51 73.91 0 0.00 0 0.00 12 17.39 28 40.58 1 1.45 10 14.49 39 56.52
บางบัวทอง 81 50 73 90.12 0 0.00 4 4.94 15 18.52 20 24.69 0 0.00 34 41.98 54 66.67
ไทรน้อย 68 5 68 100.00 4 5.88 2 2.94 24 35.29 34 50.00 0 0.00 4 5.88 38 55.88
ปากเกร็ด 85 63 51 60.00 4 4.71 0 0.00 0 0.00 47 55.29 0 0.00 0 0.00 47 55.29
รวม 440 339 323 73.41 8 1.82 6 1.36 51 11.59 187 42.50 6 1.36 65 14.77 258 58.64