รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด ระนอง อำเภอ ละอุ่น ตำบล ในวงใต้
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
85020701 บุรีรัมย์ ยังไม่ประเมิน
85020702 เนินทอง ยังไม่ประเมิน
85020703 ทับเหนือ ยังไม่ประเมิน