รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด ระนอง อำเภอ ละอุ่น ตำบล ในวงเหนือ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
85020601 บ้านผาผิง ยังไม่ประเมิน
85020602 คอกช้าง ยังไม่ประเมิน
85020603 หมอลำ ยังไม่ประเมิน