รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด ระนอง อำเภอ ละอุ่น ตำบล บางแก้ว
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
85020501 บางแก้วน้อย ยังไม่ประเมิน
85020502 วัดช่องลม ยังไม่ประเมิน
85020503 ทุ่งตาพล ยังไม่ประเมิน
85020504 เขาฝาชี ยังไม่ประเมิน
85020505 พรุตาโรย ยังไม่ประเมิน