รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด ระนอง อำเภอ ละอุ่น ตำบล บางพระเหนือ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
85020401 ในไร่ ยังไม่ประเมิน
85020402 บางขุนแพ่ง ยังไม่ประเมิน
85020403 คอกช้าง ยังไม่ประเมิน
85020404 บางใหญ่ ยังไม่ประเมิน
85020405 ระวิ ยังไม่ประเมิน