รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด ระนอง อำเภอ ละอุ่น ตำบล บางพระใต้
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
85020301 บ้านกลาง ยังไม่ประเมิน
85020302 บ้านเทิก ยังไม่ประเมิน
85020303 บางนา ยังไม่ประเมิน