รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด ระนอง อำเภอ ละอุ่น ตำบล ละอุ่นเหนือ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
85020201 บ้านนายาว ยังไม่ประเมิน
85020202 บางญวน ยังไม่ประเมิน
85020203 บางสังโต้ง ยังไม่ประเมิน
85020204 วังกุ่ม ยังไม่ประเมิน
85020205 ปากแพรก ยังไม่ประเมิน