รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด ตาก อำเภอ ท่าสองยาง ตำบล แม่อุสุ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
63050601 ขะเนจื้อ ยังไม่ประเมิน
63050602 มอโก้คี ยังไม่ประเมิน
63050603 แม่อุสุ ยังไม่ประเมิน
63050604 ทีโน๊ะโค๊ะ ยังไม่ประเมิน
63050605 เรกะติ ยังไม่ประเมิน
63050606 หนองบัว ยังไม่ประเมิน
63050607 ต๊ะโก๊ะคี ยังไม่ประเมิน
63050608 แม่สองน้อย ยังไม่ประเมิน
63050609 มอทีทะ ยังไม่ประเมิน
63050610 ดอกไม้สด ยังไม่ประเมิน