รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด ตาก อำเภอ ท่าสองยาง ตำบล แม่วะหลวง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
63050501 ซอแขะกา ยังไม่ประเมิน
63050502 ปางทอง ยังไม่ประเมิน
63050503 แม่วะหลวง ยังไม่ประเมิน
63050504 แม่อมกิ ยังไม่ประเมิน
63050505 บอมะ ยังไม่ประเมิน
63050506 แม่หละยอคี ยังไม่ประเมิน
63050507 อมกอทะ ยังไม่ประเมิน
63050508 วะหย่าโจ ยังไม่ประเมิน
63050509 เกระโกร ยังไม่ประเมิน