รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด ตาก อำเภอ ท่าสองยาง ตำบล แม่หละ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
63050401 แม่หละไทย ยังไม่ประเมิน
63050402 แม่หละยาง ยังไม่ประเมิน
63050403 แม่ออกผารู ยังไม่ประเมิน
63050404 ห้วยนกกก ยังไม่ประเมิน
63050405 กามาผาโด้ ยังไม่ประเมิน
63050406 จ่อคี ยังไม่ประเมิน
63050407 ขุนห้วยนกกก ยังไม่ประเมิน
63050408 ทีจื้อหล่อดี ยังไม่ประเมิน
63050409 แม่ออกฮู ยังไม่ประเมิน
63050410 พะน๊อคี ยังไม่ประเมิน
63050411 แม่หละโพคี ยังไม่ประเมิน
63050412 แม่หละคี ยังไม่ประเมิน