รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด ตาก อำเภอ ท่าสองยาง ตำบล แม่สอง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
63050301 แม่สอง ยังไม่ประเมิน
63050302 แม่สลิดหลวง ยังไม่ประเมิน
63050303 แม่สลิดน้อย ยังไม่ประเมิน
63050304 ทีคุคี ยังไม่ประเมิน
63050305 แม่โค๊ะ ยังไม่ประเมิน
63050306 แม่นิล ยังไม่ประเมิน
63050307 ห้วยมะโหนก ยังไม่ประเมิน
63050308 แม่ระเมิง ยังไม่ประเมิน
63050309 ตะพิเดอ ยังไม่ประเมิน
63050310 เคลอะเดคี ยังไม่ประเมิน
63050311 เบ๊าะโปะโกร ยังไม่ประเมิน
63050312 วะโดโกร ยังไม่ประเมิน
63050313 ทีโบ๊ะคี ยังไม่ประเมิน
63050314 กิ่งไม้ขาว ยังไม่ประเมิน
63050315 ต่อปล้าคี ยังไม่ประเมิน
63050316 สันดอยงาม ยังไม่ประเมิน
63050317 พญาไม้ทอง ยังไม่ประเมิน