รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด ตาก อำเภอ ท่าสองยาง ตำบล แม่ต้าน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
63050201 แม่ต้าน ยังไม่ประเมิน
63050202 ลำร้อง ยังไม่ประเมิน
63050203 ขุนห้วยแม่ขะโหมะ ยังไม่ประเมิน
63050204 แบรอทะ ยังไม่ประเมิน
63050205 ห้วยปูแกง ยังไม่ประเมิน
63050206 ขุนห้วยแม่ต้าน ยังไม่ประเมิน
63050207 แม่โพ ยังไม่ประเมิน
63050208 ห้วยแม่ขะโหมะ ยังไม่ประเมิน
63050209 ทุ่งถ้ำ ยังไม่ประเมิน
63050210 ทุ่งนาสูง ยังไม่ประเมิน