รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด ตาก อำเภอ ท่าสองยาง ตำบล ท่าสองยาง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
63050101 ท่าสองยาง ยังไม่ประเมิน
63050102 แม่ตื่น ยังไม่ประเมิน
63050103 มอกูตู้ ยังไม่ประเมิน
63050104 แม่เหว่ย ยังไม่ประเมิน
63050105 ขุนห้วยแม่เหว่ย ยังไม่ประเมิน
63050106 แม่ละนา ยังไม่ประเมิน
63050107 แม่อมยะ ยังไม่ประเมิน
63050108 แม่จะวาง ยังไม่ประเมิน
63050109 สวนอ้อย ยังไม่ประเมิน