รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด แม่ฮ่องสอน อำเภอ ปาย ตำบล โป่งสา
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
58030701 โป่งสา ยังไม่ประเมิน
58030702 ห้วยไร่ ยังไม่ประเมิน
58030703 ห้วยเดื่อ ยังไม่ประเมิน
58030704 แม่เหมืองหลวง ยังไม่ประเมิน
58030705 ขุนสาใน ยังไม่ประเมิน
58030706 โป่งหาก ยังไม่ประเมิน
58030707 ปางตอง ยังไม่ประเมิน