รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด แม่ฮ่องสอน อำเภอ ปาย ตำบล เมืองแปง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
58030601 เมืองแปง ยังไม่ประเมิน
58030602 ดอนตัน ยังไม่ประเมิน
58030603 ดอยหมากพริก ยังไม่ประเมิน
58030604 สบสา ยังไม่ประเมิน
58030605 แกงหอม ยังไม่ประเมิน
58030606 ห้วยผักห้า ยังไม่ประเมิน
58030607 ห้วยหมี ยังไม่ประเมิน
58030608 แกงหอมใหม่ ยังไม่ประเมิน