รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด แม่ฮ่องสอน อำเภอ ปาย ตำบล ทุ่งยาว
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
58030501 ทุ่งโป่ง ยังไม่ประเมิน
58030502 ทุ่งยาวเหนือ ยังไม่ประเมิน
58030503 ทุ่งยาวใต้ ยังไม่ประเมิน
58030504 สบแพม ยังไม่ประเมิน
58030505 แพมกลาง ยังไม่ประเมิน
58030506 แพมบก ยังไม่ประเมิน
58030507 แม่อีแลบ ยังไม่ประเมิน
58030508 ปางตอง ยังไม่ประเมิน
58030509 ตีนธาตุ ยังไม่ประเมิน
58030510 ร้องแหย่ง ยังไม่ประเมิน
58030511 กุงแกง ยังไม่ประเมิน
58030512 มโนรา ยังไม่ประเมิน