รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด แม่ฮ่องสอน อำเภอ ปาย ตำบล แม่ฮี้
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
58030401 แม่เย็น ยังไม่ประเมิน
58030402 ทรายขาว ยังไม่ประเมิน
58030403 ท่าปาย ยังไม่ประเมิน
58030404 แม่ปิง ยังไม่ประเมิน
58030405 แม่ฮี้ ยังไม่ประเมิน
58030406 ห้วยแก้ว ยังไม่ประเมิน