รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด แม่ฮ่องสอน อำเภอ ปาย ตำบล แม่นาเติง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
58030302 แม่นาเติงใน ยังไม่ประเมิน
58030303 ม่วงสร้อย ยังไม่ประเมิน
58030304 หมอแปง ยังไม่ประเมิน
58030307 ปางแปก ยังไม่ประเมิน
58030309 ดอยผีลู ยังไม่ประเมิน
58030310 ไทรงาม ยังไม่ประเมิน
58030301 แม่นาเติงนอก ยังไม่ประเมิน
58030305 แม่ของ ยังไม่ประเมิน
58030306 นาจลอง ยังไม่ประเมิน
58030308 แม่นะ ยังไม่ประเมิน
58030311 นาจลอง ยังไม่ประเมิน