รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด แม่ฮ่องสอน อำเภอ ปาย ตำบล เวียงเหนือ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
58030201 เวียงเหนือ ยังไม่ประเมิน
58030202 ใหม่ ยังไม่ประเมิน
58030203 ตาลเจ็ดต้น ยังไม่ประเมิน
58030204 เมืองน้อย ยังไม่ประเมิน
58030205 โฮ่ง ยังไม่ประเมิน
58030206 ห้วยหก ยังไม่ประเมิน
58030207 หัวแม่เมือง ยังไม่ประเมิน
58030208 ศรีดอนชัย ยังไม่ประเมิน
58030209 กิ่วหน่อ ยังไม่ประเมิน
58030210 ห้วยเฮี้ย ยังไม่ประเมิน