รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด แม่ฮ่องสอน อำเภอ ปาย ตำบล เวียงใต้
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
58030101 เมืองพร้าว ยังไม่ประเมิน
58030102 เจ้าหม้อ ยังไม่ประเมิน
58030103 ป่าขาม ยังไม่ประเมิน
58030104 เมืองแพร่ ยังไม่ประเมิน
58030105 น้ำฮู ยังไม่ประเมิน
58030106 ห้วยปู ยังไม่ประเมิน
58030107 ใหม่สหสัมพันธ์ ยังไม่ประเมิน
58030108 แสงทองเวียงใต้ ยังไม่ประเมิน