รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด เชียงราย อำเภอ แม่จัน ตำบล จอมสวรรค์
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
57071301 บ่อก้าง ยังไม่ประเมิน
57071302 ป่าส้าน ยังไม่ประเมิน
57071303 สันหลวง ยังไม่ประเมิน
57071304 ขี้เหล็ก ยังไม่ประเมิน
57071305 แม่สรวย ยังไม่ประเมิน
57071306 หัวรินคำ ยังไม่ประเมิน
57071307 สันกอกุก ยังไม่ประเมิน
57071308 สันหลวงถลาง ยังไม่ประเมิน
57071309 ดอยดินแดง ยังไม่ประเมิน
57071310 ใหม่ ยังไม่ประเมิน