รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด เชียงราย อำเภอ แม่จัน ตำบล จันจว้าใต้
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
57071201 ป่าสักหลวง ยังไม่ประเมิน
57071202 ป่าสักหลวง ยังไม่ประเมิน
57071203 ป่าบงหลวง ยังไม่ประเมิน
57071204 กิ่วพร้าว ยังไม่ประเมิน
57071205 หนองปึ๋ง ยังไม่ประเมิน
57071206 หนองครก ยังไม่ประเมิน
57071207 ม่วงหมูสี ยังไม่ประเมิน
57071208 ป่ากุ๊ก ยังไม่ประเมิน
57071209 แม่คำฝั่งหมื่น ยังไม่ประเมิน
57071210 สันหลวง ยังไม่ประเมิน
57071211 ป่าถ่อน ยังไม่ประเมิน
57071212 สันทางหลวง ยังไม่ประเมิน