รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด เชียงราย อำเภอ แม่จัน ตำบล ศรีค้ำ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
57071101 เหมืองกลาง ยังไม่ประเมิน
57071102 ป่ายาง ยังไม่ประเมิน
57071103 แม่คำหลักเจ็ด ยังไม่ประเมิน
57071104 สันสลีหลวง ยังไม่ประเมิน
57071105 กล้วย ยังไม่ประเมิน
57071106 สันนายาว ยังไม่ประเมิน
57071107 เวียงสา ยังไม่ประเมิน
57071108 แม่สลองนอก ยังไม่ประเมิน
57071109 แสนสุข ยังไม่ประเมิน
57071110 แม่คำพัฒนา ยังไม่ประเมิน
57071111 รุ่งเจริญ ยังไม่ประเมิน