รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด เชียงราย อำเภอ แม่จัน ตำบล แม่ไร่
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
57071001 ป่ากว๋าว ยังไม่ประเมิน
57071002 สันกอง ยังไม่ประเมิน
57071003 ป่าสักขวาง ยังไม่ประเมิน
57071004 ฮ่องแฮ่ ยังไม่ประเมิน
57071005 ดงมะตื๋น ยังไม่ประเมิน
57071006 ห้วยไร่ ยังไม่ประเมิน
57071007 สันกอง ยังไม่ประเมิน
57071008 ดอนชัย ยังไม่ประเมิน
57071009 สันกองใหม่ ยังไม่ประเมิน